MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
VIETNAM INTERNET NETWORK INFORMATION CENTER

VNIX-NOG Conference

Hội nghị thành viên kết nối trạm trung chuyển Internet quốc gia là sự kiện được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức hàng năm nhằm nâng cao vai trò quản lý, hợp tác và thúc đẩy phát triển cho các cán bộ kỹ thuật điều hành mạng và đẩy mạnh hơn nữa sự gắn kết giữa các thành viên kết nối VNIX. Hội nghị được tổ chức theo mô hình NOG (Network Operators Group) quốc tế, tập trung trao đổi về các nội dung chuyên môn liên quan như hợp tác trong công tác kỹ thuật quản lý, vận hành, khắc phục sự cố, thúc đẩy phát triển kết nối, trao đổi lưu lượng giữa các thành viên kết nối VNIX và mạng lưới Internet Việt Nam.

VNIX-NOG đầu tiên được tổ chức từ năm 2016, không chỉ nhận được sự tham dự đông đảo của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại Việt Nam, các thành viên kết nối VNIX mà còn sự ủng hộ từ các tổ chức trong nước và quốc tế (Tổ chức xã hội Internet toàn cầu – ISOC, Hiệp hội các nhà điều hành khai thác mạng lưới Nhật Bản – JANOG, Trung tâm Thông tin mạng khu vực Châu Á Thái Bình Dương – APNIC, Hiệp hội Internet Việt Nam).