BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Nghiên cứu, thử nghiệm

A. Mô hình thử nghiệm

1. Mô hình thử nghiệm

2. Hệ thống thiết bị

 • 1 Máy chủ IBM server sử dụng hệ điều hành Redhat 9 cung cấp dịch vụ DNS truy vấn dữ liệu ENUM.
 • 2 Máy chủ IBM sử dụng hệ điều hành Redhat 9. Chạy phần mềm Asterisk hoạt động như một tổng đài PBX.
 • 1 router 3700 có sử dụng card FXO và FXS cùng module Network Voice để kết nối mạng IP và mạng PSTN. Router hoạt động như 1 SIP gateway.

3. Cấu hình hệ thống

 • Người sử dụng dùng softphone kết nối với máy chủ Asterisk voip1.vnnic.net.vn. được gán các số điện thoại dạng 1xx trong đó xx là các số từ 00 đến 99.
 • Người sử dụng dùng softphone kết nối với máy chủ Asterisk voip2.vnnic.net.vn được gán các số điện thoại dạng 7xx trong đó xx là các số từ 00 đến 99.
 • Router 3700 đóng vai trò như một SIP gateway kết nối mạng IP với mạng PSTN. Gateway này kết nối các cuộc gọi từ các softphone đến mạng PSTN và ngược lại.

B. Nguyên tắc hoạt động

1. Hoạt động của hệ thống

Hệ thống VOIP sử dụng công nghệ ENUM cho phép

 • Gọi điện giữa softphone được kết nối cùng 1 tổng đài.
 • Gọi điện giữa các softphone kết nối với 2 tổng đài khác nhau. Người sử dụng kết nối với tổng đài Asterisk 1 ( số điện thoại 1xx) có thể gọi điện tới người sử dụng kết nối với tổng đài Asterisk 2 (số điện thoại 7xx).
 • Gọi điện từ softphone thuộc mạng IP đến 1 số điện thoại bất kỳ (cố định, di động) thuộc mạng PSTN tại Việt Nam.
 • Gọi điện từ mạng PSTN đến softphone.

2. Nguyên tắc hoạt động khi gọi điện giữa các softphone kết nối cùng với một tổng đài Asterisk

Người sử dụng A có số điện thoại (100) gọi điện đến người sử dụng B có số điện thoại (101).

 • Người sử dụng A quay số 101.
 • Do 2 số điện thoại 100 và 101 được kết nối với tổng đài Asterisk nên tổng đài xác định được địa chỉ của số điện thoại 101.
 • Thông qua thủ tục SIP, tổng đài sẽ báo hiệu với người sử dụng B.
 • Người sử dụng A và B được báo hiệu sẽ kết nối để thiết lập kênh thoại với nhau. Tín hiệu thoại sẽ được truyền qua mạng IP theo giao thức RTP.

3. Nguyên tắc hoạt động khi gọi điện giữa các softphone kết nối với hai tổng đài Asterisk

Người sử dụng A kết nối với tổng đài Asterisk 1 ( số điện thoại 100) gọi điện tới người sử dụng B kết nối với tổng đài Asterisk 2 (số điện thoại 700).

 • Người sử dụng A quay số 847700.
 • Tổng đài Asterisk 1 nhận được số bị gọi là 847700.
 • Tổng đài sẽ kết nối với máy chủ DNS để thực hiện truy vấn ENUM tìm ra địa chỉ SIP của người bị gọi. Sau khi truy vấn sẽ thu được địa chỉ 700@voip2.vnnic.net.vn.
 • Tổng đài Asterisk 1 sẽ kết nối với tổng đài Asterisk 2 để kết nối báo hiệu với người sử dụng 2.
 • Tổng đài Asterisk 2 nhận được tín hiệu báo hiệu thiết lập cuộc gọi với người sử dụng 700 (đã đăng ký với tổng đài). Tổng đài Asterisk 2 báo hiệu với người sử dụng 700 để thiết lập kênh thoại.
 • Người sử dụng A và B được báo hiệu sẽ kết nối để thiết lập kênh thoại với nhau. Tín hiệu thoại sẽ được truyền qua mạng IP theo giao thức RTP.

4. Nguyên tắc hoạt động khi gọi từ softphone ra mạng PSTN

Người sử dụng A ( số điện thoại 100 ) gọi điện cho người sử dụng B ở mạng PSTN có số điện thoại 8445564951.

 • Người sử dụng A quay số điện thoại 8445564951.
 • Tổng đài Asterisk 1 nhận được số bị gọi 8445564951.
 • Tổng đài Asterisk 1 kết nối tới hệ thống DNS để truy vấn ENUM. Tổng đài Asterisk 1 sẽ thu được địa chỉ SIP là 8445564951@sipgateway.vnnic.net.vn
 • Tổng đài Asterisk 1 kết nối với router gateway qua thủ tục SIP để gọi điện đến địa chỉ 8445564951@sipgateway.vnnic.net.vn
 • Router gateway nhận được địa chỉ 8445564951@sipgateway.vnnic.net.vn
 • Router gateway gọi điện tới mạng PSTN tại số điện thoại 8445564951 theo phương thức gọi điện thông thường của mạng PSTN.
 • Kênh thoại sẽ được thiết lập theo hướng.
 • User A -> tổng đài Asterisk1 -> Router gateway -> mạng PSTN -> User B.

5. Nguyên tắc hoạt động khi gọi từ mạng PSTN tới số điện thoại Softphone

 • Để gọi điện tới mạng VOIP, người sử dụng cần gọi điện tới số điện thoại 5564944 để kết nối với Router gateway.
 • Sau khi kết nối với router gateway, người sử dụng sẽ nhận được âm mời quay số.
 • Người sử dụng A quay tiếp số 841100 để gọi điện tới số điện thoại 100.
 • Router gateway nhận được số điện thoại 841100.
 • Router kết nối với tổng đài Asterisk 2 để thiết lập kết nối theo địa chỉ 844100@voip2.vnnic.net.vn.
 • Tổng đài Asterisk 2 thực hiện truy vấn ENUM để tìm ra địa chỉ Sip 100@voip1.vnnic.net.vn
 • Tổng đài Asterisk 1 kết nối với người sử dụng tại địa chỉ 100 để thiết lập kênh thoại.
 • Kênh thoại sẽ được thiết lập như sau:
 • Người sử dụng PSTN -> Router gateway -> tổng đài Asterisk 2 -> tổng đài Asterisk 1 -> User B ( số điện thoại 100).