BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Mô hình phân cấp quản lý tên miền ENUM quốc tế

Tên miền “e164.arpa.” hiện nay đang được sử dụng rộng rãi và dần trở nên thống nhất cho hoạt động thử nghiệm ENUM. Tại một số quốc gia như Áo, đã được sử dụng cho hoạt động cung cấp dịch vụ ENUM thương mại.

Do cấu trúc chuyển giao tên miền ENUM cho các quốc gia gắn liền với cấu trúc quản lý số viễn thông e164 của ITU, hiện nay, hệ thống cấu trúc tên miền sử dụng cho ENUM đang được quản lý như sau:

  • ITU-T sẽ có vai trò quyết định chấp thuận hay không chấp thuận các yêu cầu chuyển giao.
  • IAB đảm nhận trách nhiệm về hoạt động kỹ thuật của tên miền (DNS)
  • RIPE NCC là tổ chức hosting tên miền cấp cao dùng cho dịch vụ ENUM “e164.arpa”, đảm nhiệm vận hành kỹ thuật tên miền e164.arpa, theo sự hướng dẫn của IAB.