BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Hoạt động của Ban Công tác Thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia ở Việt Nam

Kể từ thời điểm thành lập, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia đã tích cực và nhanh chóng thực hiện các hoạt động thúc đẩy phát triển IPv6 tại Việt Nam, trên nhiều lĩnh vực:

  • Trình Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.
  • Thiết lập Mạng IPv6 quốc gia.
  • Thực hiện các chương trình đào tạo về IPv6.
  • Nghiên cứu các chính sách về thúc đẩy, phát triển IPv6 tại Việt Nam

[26/4/2016] Hội nghị tổng kết Giai đoạn 2 Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6

[7/04/2016] Kiện toàn Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia

[4/12/2015] Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia làm việc với KISA và các doanh nghiệp Hàn Quốc

[27/07/2015] Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức tập huấn triển khai IPv6

[15/07/2015] Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia tổ chức làm việc với Viettel, VNPT.

[02/04/2015] Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia tổ chức cuộc họp họp phổ biến triển khai kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2015

[15/01/2015] Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia tổ chức cuộc họp tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác năm 2015

[20/10/2014] Điều chỉnh Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6

[30/05/2014] Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia tham gia học hỏi kinh nghiệm về chương trình chứng nhận IPv6 Reade Logo Program tại Nhật Bản

[25/03/2014] Ban hành kế hoạch hoạt động thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2014 của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia.

[17/01/2014] Báo cáo tình hình hoạt động ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia năm 2013.

[16/04/2013] Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1- Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 (2011-2012)

[23/01/2013] Báo cáo tình hình hoạt động ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia năm 2012

[18/07/2012] Báo cáo tình hình hoạt động Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia sáu tháng đầu năm 2012.

[29/12/2011] Báo cáo Sơ kết 3 năm triển khai Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT& TT về thúc đẩy phát triển IPv6 và đánh giá kết quả bước đầu triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.