Các mốc sự kiên | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Các mốc sự kiên

  • Năm 2006, VNNIC hợp tác với NXB Bưu Điện xuất bản cuốn sách “Giới thiệu về thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6 ”. Cuốn sách đã tập hợp mọi vấn đề có liên quan đến thế hệ địa chỉ mới Ipv6 từ cấu trúc IPv6, các thủ tục và quy trình hoạt động cơ bản của Ipv6, công nghệ chuyển đổi giao tiếp v4-v6 và đến các hướng dẫn trong việc thiết lập một mạng thử nghiệm sử dụng kết nối Ipv6 thuần cung cấp một số dịch vụ Internet cơ bản như DNS, Web, Email.