BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Một số tài liệu tham khảo liên quan đến hệ thống nhà đăng ký

1. Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009

2. Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006

3. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP: Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

4. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

5. Thông tư 20/2023/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam

6. Thông tư 16/2016/TT-BTTTT: Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá

7. Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN: Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

8. Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT: Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

9. Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

10. Tài liệu đặc tả EPP Gateway: Chuyên trang về hệ thống VNNIC EPP Gateway phục vụ cho việc xây dựng các kết nối từ các NDK tới hệ thống thông qua chuẩn EPP.

11. Quy định số 38/2014/QĐ-TTg về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.

12. Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.