BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đăng ký kết nối

Để thực hiện kết nối thử nghiệm tới hệ thống VNNIC EPP Gateway OTE Server của VNNIC, các Nhà đăng ký  gửi đăng ký không quá 02 địa chỉ IP dự kiến sử dụng truy vấn tới hệ thống thử nghiệm này.

Sau khi nhận được đăng ký của các NDK, VNNIC sẽ gửi lại các thông số kết nối tới hệ thống để các NĐK thực hiện kết nối.

Hình thức đăng ký: Gửi Email đăng ký từ hòm thư nghiệp vụ của NĐK tới email: pr@vnnic.vn

Mọi thông tin và hỗ trợ liên quan tới hệ thống EPP, vui lòng liên hệ trực tiếp:

- Mr Trần Cảnh Toàn: Phó trưởng phòng Kỹ thuật – VNNIC

- Phone : +84-24-35564944 (ext 307)

- Email : toantc@vnnic.vn