BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Mô hình hệ thống VNNIC EPP Gateway

Mô hình hệ thống VNNIC EPP Gateway

VNNIC EPP Gateway

Hệ thống gồm các thành phần cơ bản sau:

  • Hệ thống EPP Gateway Server: Tiếp nhận các xử lý các request từ các EPP Client của các NĐK
  • Hệ thống WHOIS Service: Cung cấp dịch vụ truy vấn WHOIS tên miền từ các NĐK và người dùng Internet
  • Hệ thống Registry Gateway dành cho Registry (VNNIC) thực hiện các tác nghiệp mức Registry, các công tác giám sát, đối soát, thống kê, báo cáo ...
  • Hệ thống Registrar Webservice và phần mềm Registrar Client: Cung cấp chức năng tao và ký số danh sách tên miền quá hạn duy trì, yêu cầu thu hồi cho NĐK

Ngoài ra, để hỗ trợ các NĐK trong việc kết nối thử nghiệm hệ thống, các tính năng của giao thức ... , VNNIC cung cấp hệ thống SRS OTE System với mô hình hoạt động tương tự như hệ thống chính thức trên