BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Triển khai cấp tên miền cấp ba có 1,2 ký tự dưới các tên miền cấp 2 dùng chung (10/01/2011)

Từ 10/01/2010, thực hiện theo Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức triển khai cấp quyền đăng ký, sử dụng tên miền cấp 3 “.vn” có 1 hoặc 2 ký tự dưới các đuôi tên miền cấp 2 dùng chung ra cộng đồng.

Bắt đầu từ ngày 10/01/2011, các chủ thể có thể làm thủ tục đăng ký các tên miền cấp 3 có 1 hoặc 2 ký tự dưới các đuôi tên miền cấp 2 dùng chung tại các Nhà đăng ký tên miền “.vn”. Thông tin chi tiết của Nhà đăng ký tên miền “.vn” cung cấp tại Website http://www.vnnic.vn/nhadangky .