BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Triển khai cấp tự do, miễn phí tên miền Tiếng Việt (10/01/2011)

Kể từ ngày 01/01/2011 Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) ngừng tiếp nhận các yêu cầu đăng ký tên miền tiếng Việt kèm theo tên miền truyền thống “.vn” để chuẩn bị triển khai cấp tự do, miễn phí tên miền tiếng Việt theo quy định về phí, lệ phí tên miền tại Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính.

Lộ trình cấp miễn phí tên miền tiếng Việt được thực hiện qua 02 giai đoạn:

-   Giai đoạn ưu tiên (sunrise period): Triển khai từ ngày 10/01/2011 đến hết ngày 27/04/2011.

-   Giai đoạn tự do: Triển khai từ ngày 28/04/2011.

Thông tin chi tiết được cung cấp tại Website http://tenmientiengviet.vn, hoặc http://tênmiềntiếngviệt.vn/