BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Ngày 18/8/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Việt Nam (thay thế Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24-12-2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông "Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet”). Thông tư bao gồm các quy định mới, thể hiện quan điểm ”mở” trong chính sách về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, khuyến khích và thúc đẩy tên miền, địa chỉ Internet Việt Nam phát triển.