BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ tên miền tiếng Việt

  • Theo nội dung của Khoản a, Mục 1.4, Điều 1, Chương II của Thông tư 09/2008/TT-BTTTT về "Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet" đã quy định rõ : Tên miền tiếng Việt nằm trong hệ thống tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã tiếng Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 và các ký tự nằm trong bảng mã mở rộng của tiếng Việt theo tiêu chuẩn nói trên

  • Cơ chế hoạt động của tên miền Tiếng Việt cũng tương tự như các tên miền đa ngữ (IDN) của các quốc gia khác

  • Chuẩn xứ lý tên miền đa ngữ (IDNA - Internationalizing Domain Names in Applications) xử lý tên miền đa ngữ tại các chương trình ứng dụng.