BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo dừng việc tiếp nhận đăng ký sử dụng mới và thu phí duy trì với TMTV (12/12/2016)

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam (Thông tư 208) có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.  Theo đó, kể từ ngày 01/01/2017, toàn bộ các tên miền tiếng Việt (TMTV) được áp mức phí duy trì là 20.000 VNĐ/tên miền/01 năm (áp dụng cho tất cả các tên miền đã đăng ký sử dụng từ ngày 31/12/2016  trở về trước và tên miền đăng ký mới kể từ ngày 01/01/2017).

 Thời điểm tính gia hạn được xác định thống nhất cho tất cả các tên miền là từ ngày 01/01/2017.

Để triển khai các điều chỉnh nêu trên, VNNIC trân trọng thông báo:

1. Dừng việc tiếp nhận đăng ký sử dụng mới đối với TMTV tại địa chỉ http://dangky.tenmientiengviet.vn kể từ ngày 31/12/2016.

2. Các TMTV đã đăng ký sử dụng từ ngày 31/12/2016 trở về trước được chuyển giao quản lý tại Nhà đăng ký tên miền "Công ty cổ phần DOT VN INC (DOT VN INC., JSC)" (Nhà đăng ký DOTVN). Các chủ thể tên miền cần thực hiện nộp phí duy trì cho tên miền của mình nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng. Nhà đăng ký DOTVN sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn chi tiết cho chủ thể các nội dung liên quan. Thông tin về Nhà đăng ký DOTVN được công bố tại địa chỉ http://nhadangky.vn.

3. Việc đăng ký sử dụng, duy trì TMTV sẽ được thực hiện thông qua hệ thống các Nhà đăng ký tên miền ".vn". Trong đó, việc chăm sóc, duy trì các TMTV đã đăng ký sử dụng do Nhà đăng ký DOTVN đảm nhiệm, bao gồm việc tiếp nhận các yêu cầu đăng ký sử dụng mới trong giai đoạn ban đầu.