BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trên 400.000 tên miền tiếng Việt đã được đăng ký (26/10/2011)

Sau gần 6 tháng triển khai cấp tự do, số lượng tên miền tiếng Việt đăng ký đã đạt 415.252. Tuy nhiên, tỉ lệ tên miền được đưa vào sử dụng thực tế còn thấp: 34.282 tên miền (chưa đạt 10%). Mục tiêu của Trung tâm Internet Việt Nam là thúc đẩy sử dụng tên miền tiếng Việt trong thực tế hơn việc tăng trưởng nóng về đăng ký. VNNIC đang phối hợp với Nhà đăng ký Công ty Hi-TEK Multimedia, Inc. (DOT VN) để có thể cung cấp thêm dịch vụ mới cho tên miền tiếng Việt nhằm thu hút người sử dụng.