BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Liên hệ

  • Phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên Internet -  Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
  • Điện thoại: +84-24-35564944 (số máy lẻ: 108)
  • Fax: +84-24-37821462
  • Email: info@vnnic.vn