BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê VNIX

Hỗ trợ người dùng tìm hiểu thêm về các thông tin về thống kê liên quan đến hệ thống VNIX như danh bạ IP/ASN của khách hàng trực tiếp/gián tiếp và các thống kê khác như lưu lượng trao đổi, thành viên của VNIX.