BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Khảo sát quản lý và sử dụng tài nguyên địa chỉ IP/ASN tại Việt Nam năm 2020

Để hỗ trợ thành viên địa chỉ trong công tác quản lý, sử dụng địa chỉ Internet (IP), số hiệu mạng (ASN), nâng cao hiệu quả hoạt động kết nối Internet của các mạng thành viên hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn, chất lượng, phù hợp với lộ trình chuyển đổi IPv6 quốc gia, sẵn sàng kết nối với hệ thống Chính phủ điện tử, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tiến hành khảo sát việc sử dụng tài nguyên IP/ASN của các thành viên với  mục tiêu: 
 
  • Nắm bắt tình hình quản lý, sử dụng tài nguyên địa chỉ IP (IPv4, IPv6) và số hiệu mạng ASN; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quy hoạch, kết nối, định tuyến IP/ASN của các thành viên địa chỉ.
  • Tìm hiểu nhu cầu, đánh giá hiện trạng nhằm tổ chức đào tạo cho thành viên địa chỉ về quy hoạch kiến trúc mạng, phân hoạch, sử dụng IPv4/IPv6 trên mạng lưới thành viên.
  • Tìm hiểu nhu cầu kết nối Trạm trung chuyển Internet quốc gia - VNIX
  • Tham gia các hoạt động của thành viên kết nối VNIX, cộng đồng quản trị và khai thác mạng Internet tại Việt Nam VNIX-NOG (VNIX Network Operators Group)
 
Đề nghị các thành viên thực hiện nội dung khảo sát theo mẫu online tại https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEvsL3X8_dbE-Uskr75ko_CisMxG1K5b4kgFBRHAv86T5IoQ/viewform 
 
Thời gian khảo sát từ ngày 23-27/03/2020. Các thành viên ghi rõ thông tin địa chỉ trong bản khảo sát để nhận quà tặng sau khi có kết quả khảo sát.