BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 04/06/2013: CMCTI kết nối với hệ thống VNIX chạy dualstack

Ngày 4/6/2013 CMCTI đã chính thức kết nối với hệ thống VNIX tại HN, TP.HCM chạy dualstack (sử dụng địa chỉ IPv6 qua kết nối hiện tại).