BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 12/08/2015: Kết nối VNPT - VNIX

Trước khi thực hiện tái cơ cấu, Công ty điện toán và truyền số liệu (VDC) và Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN) thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã kết nối VNIX với dung lượng:
 
VDC: 10Gbps - VNIX HN; 20Gbps - VNIX HCM; 1Gbps - VNIX ĐN 
 
VTN: 10Gbps - VNIX HN; 2Gbps - VNIX HCM
 
Nhưng sau khi tái cơ cấu, thành viên đại diện cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) kết nối VNIX là Tổng công ty hạ tầng mạng (VNPT Net) với dung lượng:
 
VNIX HN: 20 Gbps
 
VNIX HCM: 22 Gbps
 
VNIX ĐN: 1 Gbps