BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 15/04/2013: Hệ thống VNIX chính thức hỗ trợ IPv6

Để đáp ứng nhu cầu, thúc đẩy việc sử dụng thế hệ địa chỉ mới IPv6 tại Việt Nam cũng như thực hiện theo lộ trình triển khai IPv6 quốc gia, VNNIC đã chính thức hỗ trợ địa chỉ IPv6 cho hệ thống VNIX sử dụng công nghệ dualstack.

Các ISP có nhu cầu kết nối thêm phần địa chỉ IPv6 không cần thay đổi hạ tầng kết nối vật lý hiện tại khi thực hiện việc kết nối với hệ thống VNIX.

Ban đầu đã có các ISP (VDC, Viettel, Netnam, FPT) thực hiện việc kết nối với hệ thống VNIX (chạy dualstack). Trong thời gian tới các ISP khác như VTC, SPT,… sẽ thực hiện kết nối với hệ thống VNIX chạy dualstack.