BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 17/04/2013: VTC kết nối với hệ thống VNIX chạy dualstack

Tiếp theo các ISP (VDC, Viettel, Netnam, FPT) đã thực hiện việc kết nối với hệ thống VNIX (chạy dualstack). Ngày 17/4/2013 VTC đã chính thức kết nối với hệ thống VNIX tại HN, TP.HCM chạy dualstack (sử dụng địa chỉ IPv6 qua kết nối hiện tại).