BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 18/02/2016: VNPTNet quy hoạch kết nối tới VNIX HCM

Tiếp theo việc quy hoạch kết nối tại HN, VNPTNet đã thực hiện việc quy hoạch kết nối VNIX HCM như sau:

Ngày 18/02/2016, VNNIC đã phối hợp với VNPTNet chuyển kết nối của VDC cũ (2 x 10Gbps) sang dùng cho kết nối VTN cũ (1 x 10Gbps) – tại VNIX HCM, như vậy tính đến thời điểm này VNPTNet có 3 kết nối VNIX HCM (3 x 10Gbps) sử dụng cho AS45899.

Đồng thời, tính đến thời điểm này kết nối của VNPTNet với VNIX lên 50Gbps.