BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 18/04/2013: SPT đã chính thức kết nối với hệ thống VNIX chạy dualstack

Ngày 18/04/2013 SPT đã chính thức kết nối với hệ thống VNIX tại 3 miền chạy dualstack (sử dụng địa chỉ IPv6 qua kết nối hiện tại).