BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 20/11/2015: VNPT Net nâng dung lượng kênh kết nối VNIX tại TP.HCM

Ngày 01/12/2015, VNPT Net nâng dung lượng kết nối VNIX HCM (hướng kết nối của VTN cũ) từ 2 cổng 1 Gbps thành 1 cổng 10 Gbps, như vậy băng thông của VNPT Net kết nối VNIX hiện nay là:

  • VNIX HN: 20 Gbps
  • VNIX HCM: 30 Gbps