BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 29/05/2013: SCTV kết nối với hệ thống VNIX chạy dualstack

Ngày 29/05/2013 SCTV đã chính thức kết nối với hệ thống VNIX tại TP.HCM chạy dualstack (sử dụng địa chỉ IPv6 qua kết nối hiện tại).