BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình đăng ký cấp, phân bổ IPv4, IPv6

1. Nguyên tắc thực hiện

- Tổ chức có nhu cầu thiết lập mạng kết nối với Internet được quyền đề nghị cấp, phân bổ địa chỉ IP để sử dụng nội bộ hoặc cấp lại cho khách hàng có kết nối đến mạng cung cấp dịch vụ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Khuyến khích việc đăng ký sử dụng địa chỉ IPv6.

- Địa chỉ IP được cấp, phân bổ cho nhu cầu sử dụng thực tế và có giá trị sử dụng trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động Internet phải đảm bảo:

  + Thực hiện việc định tuyến các vùng địa chỉ IP ở Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC);

  + Không được định tuyến những vùng địa chỉ IP nằm ngoài danh mục quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC) trừ trường hợp kết nối với cổng quốc tế;

  + Phối hợp với VNNIC về kỹ thuật và chính sách định tuyến để đảm bảo hệ thống DNS quốc gia và trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX), Internet Việt Nam hoạt động an toàn, hiệu quả;

  + Có kế hoạch đưa địa chỉ IPv6 đi vào hoạt động phù hợp kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

- Quá thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày cấp, phân bổ mà địa chỉ không được đưa vào sử dụng trên mạng sẽ bị thu hồi, nếu không giải trình được mục đích sử dụng chính đáng trên mạng lưới.

- Chính sách cấp phát địa chỉ IPv4 trong giai đoạn cạn kệt: Mỗi tổ chức được quyền đăng ký cấp, phân bổ tối đa 2 khối /22 (2048 IPv4) trong đó: 01 khối /22 từ khối 103/8 của APNIC và 01 khối /22 từ khối địa chỉ do IANA tái phân bổ cho APNIC (vùng địa chỉ IPv4 do IANA tái phân bổ cho APNIC dự kiện sẽ cạn kiệt trong vài năm nữa). Mỗi khối địa chỉ, thành viên chỉ được xét cấp một lần duy nhất. Vùng địa chỉ độc lập tối thiều mà tổ chức có nhu cầu đăng ký tới Trung tâm Internet Việt Nam là /24 (256 địa chỉ IP).

- Đối với việc đăng ký cấp IPv6, thành viên sẽ được xét cấp miễn phí khối địa chỉ IPv6 tương đương với khối địa chỉ IPv4 mà thành viên đã được cấp. Trường hợp thành viên đăng ký IPv6 vượt quá khối địa chỉ IPv4, hoặc khi thành viên chưa có địa chỉ IPv4, mức phí thành viên cần đóng sẽ phụ thuộc theo phí địa chỉ IPv6. Đối với thành viên có địa chỉ IPv4 nhỏ hơn /19, thành viên được xét cấp miễn phí /48 IPv6; trường hợp thành viên có từ /19 IPv4, thành viên được xét cấp miễn phí /32 IPv6.

2. Thành phần hồ sơ

 • Bản khai đăng ký địa chỉ IP ( tại đây);
 • Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức chưa là thành viên địa chỉ).
 • Bản sao có chứng thực Giấy phép cung cấp dịch vụ  Internet (nếu có);
 • Báo cáo tổng hợp thông tin sử dụng tài nguyên (nếu có) và kế hoạch sử dụng vùng địa chỉ IP có nhu cầu cấp, phân bổ lại (theo mẫu tại địa chỉ www.diachiip.vn);
 • Bản sao (trường hợp nộp trực tiếp) hoặc bản sao có chứng thực (trong trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính) chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài) của người thay mặt cơ quan tổ chức, doanh nghiệp làm thủ tục để nghị cấp phân bổ.

3. Quy trình thực hiện

Chi tiết:

Stt

Thủ tục

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời lượng

 1.  

Nộp hồ sơ

Tổ chức nộp hồ sơ xin cấp IP đến VNNIC theo mẫu tại địa chỉ www.diachiip.vn.

Tổ chức/ Thành viên

Ngay khi nhận

 1.  

Thẩm định hồ sơ

- VNNIC thẩm định hồ sơ, trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu tổ chức đang nộp hồ sơ xin cấp IP bổ sung hồ sơ hoặc cung cấp thêm thông tin trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ.

Kết quả thẩm định phù hợp: chuyển sang bước tiếp theo của Quy trình. Nếu yêu cầu đăng ký địa chỉ IP không phát sinh phí, quy trình chuyển sang bước 7.

VNNIC

03 ngày làm việc

 1.  

Gửi thông báo phí lệ phí cho tổ chức xin tài nguyên

VNNIC ra thông báo thu phí

VNNIC

02 ngày làm việc

 1.  

Nộp lệ phí

Thành viên đóng phí theo thông báo của VNNIC (Chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt)

Tổ chức/ Thành viên

Theo giấy báo

 1.  

Gửi yêu cầu lên APNIC

VNNIC gửi yêu cầu cấp địa chỉ IP, lên APNIC trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi tổ chức xin địa chỉ hoàn tất việc nộp phí

VNNIC

05 ngày làm việc

 1.  

Ra quyết định cấp phát

Sau khi nhận kết từ APNIC, VNNIC ra Quyết định cấp phát địa chỉ IP cho tổ chức xin địa chỉ thông qua quyết định hành chính.

Tổ chức được cấp địa chỉ chính thức trở thành thành viên địa chỉ của VNNIC.

VNNIC

05 ngày làm việc

 1.  

Thông báo kết quả cho thành viên

Thông báo kết quả cho thành viên

VNNIC