BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy định

  • Quy định về hỗ trợ cấp phát địa chỉ IPv6

    Theo quy định tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 (Thay thế Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010) của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tên miền quốc gia".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam, các tổ chức đã được cấp và đang duy trì sử dụng địa chỉ IPv4 sẽ có quyền lợi được sử dụng miễn phí một lượng địa chỉ IPv6 tương ứng với số lượng địa chỉ IPv4 đang duy trì như trong bảng sau đây:

  • Quy định về việc phân bổ IPv4 trong giai đoạn cạn kiệt

    Chính sách cấp phát hạn chế IPv4 trong giai đoạn cạn kiệt phù hợp với quy định Quản lý tài nguyên Internet của Bộ Thông tin và Truyền thông và chính sách chung của khu vực.