BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chương trình đào tạo 02 ngày

Nội dung

Thông tin về hiện trạng tài nguyên toàn cầu (IPv4/IPv6).

- Cấu trúc và hoạt động của địa chỉ và giao thức IPv6

+ Cách biểu diễn, các dạng địa chỉ IPv6, cấu trúc của địa chỉ IPv6
+ Phân chia mạng con và cách phân hoạch vùng địa chỉ IPv6.
+ Cấu trúc mào đầu IPv6.
+ Cách thức hoạt động của giao thức IPv6: Các thủ tục ICMPv6, ND; Tự động cấu hình địa chỉ của IPv6; Hoạt động của giao thức IPv6 trên đường kết nối

- Kiến thức cơ bản về DNS với IPv6

- Công nghệ chuyển đổi IPv4-IPv6: đường hầm, tunnel broker

- Cách thức cấu hình thực tế IPv6 trên các hệ điều hành WindowXP, window2003, Window2008, WindowVista, Linux;

- Học viên quan sát và sử dụng thử một số dịch vụ IPv6 đã được thiết lập sẵn.

Yêu cầu đối với học viên

Chương trình đào tạo yêu cầu các học viên có kiến thức kỹ thuật cơ bản về mạng lưới, về cấu trúc của địa chỉ IPv4 và hoạt động của giao thức IPv4.

Kết quả

Khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

- Nắm được cấu trúc, dạng thức của địa chỉ IPv6

- Biết cách phân hoạch vùng địa chỉ IPv6 để đưa vào sử dụng trong mạng.

- Nắm được cách thức hoạt động của giao thức IPv6.

- Nắm được các thay đổi của cấu trúc địa chỉ và giao thức IPv6 so với IPv4

- Hiểu được về DNS với IPv6.

- Cấu hình được IPv6 trên các máy tính.

- Quan sát và sử dụng thử hoạt động của dịch vụ IPv6 đã được thiết lập sẵn

- Sử dụng các kiến thức nền tảng đã được học về IPv6 để phục vụ cho việc nghiên cứu sâu hơn trong công tác kỹ thuật nâng cao về IPv6.