BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chương trình đào tạo 04 ngày

Nội dung

Thông tin về hiện trạng tài nguyên toàn cầu (IPv4/IPv6).

- Cấu trúc thế hệ địa chỉ IPv6

+ Cách biểu diễn, các dạng địa chỉ IPv6, cấu trúc của địa chỉ IPv6. Những thay đổi so với địa chỉ IPv4
+ Phân chia mạng con và cách phân hoạch vùng địa chỉ IPv6.

- Cách thức hoạt động của giao thức IPv6, so sánh với IPv4

+ Cấu trúc gói tin IPv6, cấu trúc mào đầu IPv6. Những thay đổi so với IPv4
+ Các thủ tục cơ bản của IPv6: ICMPv6, ND. Các quy trình hoạt động cơ bản của IPv6.
+ Cách thức hoạt động của giao thức IPv6 trên đường kết nối, cách thức các trạm IPv6 giao tiếp với nhau trên đường kết nối.

- Hệ thống DNS với IPv6. Cách thức xây dựng, cấu hình máy chủ DNS trong môi trường có cả hai thủ tục IPv4, IPv6 cùng hoạt động

- Công nghệ chuyển đổi IPv4-IPv6: đường hầm, tunnel broker

- Cấu hình thực tế của IPv6 trên các hệ điều hành WindowXP, window2003, Window2008, WindowVista, Linux.

- Cấu hình thực tế của IPv6 trên thiết bị mạng router Cisco

- Học viên cấu hình xây dựng máy chủ DNS với IPv6.

- Học viên cấu hình dịch vụ web với IPv6

- Học viên cấu hình kết nối mạng IPv6: định tuyến tĩnh, định tuyến động (RIP)đường hầm.

Yêu cầu đối với học viên

Chương trình đào tạo yêu cầu các học viên có kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật, cụ thể:

- Có kiến thức kỹ thuật cơ bản về mạng lưới, về cấu trúc của địa chỉ IPv4 và hoạt động của giao thức IPv4.

- Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Linux. Biết cách sử dụng trình soạn thảo “vi” trong hệ điều hành Linux

- Có kiến thức cơ bản về hệ thống máy chủ DNS

Kết quả

Khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

- Nắm được cấu trúc, dạng thức của địa chỉ IPv6

- Biết cách phân hoạch vùng địa chỉ IPv6 để đưa vào sử dụng trong mạng.

- Nắm được cách thức hoạt động của giao thức IPv6.

- Nắm được các thay đổi của cấu trúc địa chỉ và giao thức IPv6 so với IPv4.

- Hiểu được về hệ thống DNS của IPv6; Biết cách cấu hình, xây dựng máy chủ DNS trong môi trường có cả hai thủ tục IPv4, IPv6 cùng hoạt động.

- Biết cách cấu hình IPv6 trên các máy tính, router cisco.

- Hiểu và biết cách cấu hình đường hầm để kết nối hai mạng IPv6 trên nền mạng IPv4.

- Cấu hình được một số dịch vụ cơ bản: dns, web.

- Thiết lập được mạng thử nghiệm về IPv6.

- Sử dụng các kiến thức nền tảng đã được học về IPv6 kết hợp với các kiến thức kỹ thuật chuyên sâu của mình để thực hiện các công tác kỹ thuật nâng cao về IPv6: định tuyến, cấu hình dịch vụ, thiết lập mạng lưới…