BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Triển khai chương trình IPv6 For Gov dành cho khối Bộ, Ngành

Để tổng kết công tác thúc đẩy triển khai IPv6 tại Việt Nam, cũng như quá trình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 suốt hơn 10 năm qua; Thực hiện Chỉ thị 01/CT-BTTTT ngày 03/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 và Văn bản số 1541/BTTTT-VNNIC ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trong mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Chương trình hỗ trợ chuyển đổi IPv6 trong CQNN, trong đó có khối Bộ, Ngành.

Để thực hiện chương trình IPv6 For Gov, VNNIC khuyến nghị các Cơ quan chuyên trách CNTT của khối Bộ, Ngành thực hiện một số công tác dưới đây:
1. Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, Ngành xây dựng kế hoạch hoặc đề án chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ cơ quan nhà nước trong Bộ, Ngành; Ưu tiên thực hiện chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử của Quý Cơ quan và Cổng thông tin điện tử của Bộ, Ngành trong năm 2020.

2. Cung cấp thông tin về mạng lưới, dịch vụ; hiện trạng quản lý, sử dụng IP/ASN; hiện trạng triển khai ứng dụng IPv6 của Bộ, Ngành thông qua hoàn thành khảo sát trực tuyến tại đây.

3. Đăng ký tham dự Chương trình đào tạo, tập huấn IPv6, DNS chuyên sâu cho khối Bộ, Ngành.

Một số thông tin về Chương trình đào tạo, tập huấn IPv6, DNS:

- Mục tiêu: Hỗ trợ khối cơ quan nhà nước thực hiện chuyển đổi IPv6, xây dựng và quản lý hệ thống DNS tự dựng; Kiến trúc lại mạng lưới, dịch vụ của Bộ, Ngành, địa phương theo hướng hiện đại.
Cán bộ tham dự được nắm bắt kiến thức chung về mô hình kết nối Bộ, Ngành, địa phương; được thực hành trực tiếp trên LAB mô phỏng Trung tâm tích hợp dữ liệu: hệ thống mạng, dịch vụ, các hệ thống CNTT, cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến … ; được thực hành xây dựng và vận hành hệ thống DNS. Qua đó, các các cán bộ tham dự có thể nắm được mô hình chung, phương án xây dựng kế hoạch, đề án, công nghệ chuyển đổi IPv6 và phương án xây dựng và quản lý hệ thống DNS.
- Thời gian (2,5 ngày): Từ ngày 08-10/7/2020.
- Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Internet Việt Nam, Phòng đào tạo tầng 23, tòa nhà VNTA, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thành phần: Cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các Bộ, Ngành.

- Đăng ký trực tuyến tại đây.

Thông tin đầu mối trao đổi, hỗ trợ: Trung tâm Internet Việt Nam; email: ipv6forgov@vnnic.vn.
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên; ĐT: 02435564944 ext 105; DĐ: 0982.274.098;
- Bà Nguyễn Thị Oanh, chuyên viên phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên, ĐT: 0243-5564944 ext 102; DĐ: 0965.029.992.