BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Liên hệ

Bộ phận hỗ trợ

Trung tâm Internet Việt Nam, 18 Nguyễn Du, Hà Nội

Hotline :

- +84-24-35564944 (số máy lẻ 700)

Email:  pttm@vnnic.vn