BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Giới thiệu tổng quan về tên miền tiếng Việt

Định nghĩa:

Tên miền tiếng Việt nằm trong hệ thống tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã tiếng Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 và các ký tự nằm trong bảng mã mở rộng của tiếng Việt theo tiêu chuẩn trên. Việc đăng ký, sử dụng tên miền tiếng Việt bổ sung thêm nhiều lựa chọn, thay thế cho địa chỉ Website truyền thống chỉ chấp nhận những ký tự Latin thông thường.

Ví dụ: thủđô.vn, chínhphủ.vn ...

Như vậy, rất nhiều tên miền mặc dầu có ý nghĩa trong tiếng Việt nhưng không được coi là tên miền tiếng Việt như: hoalan.vn; hoasen.vn, conngoan.vn, v.v...

Cấu trúc:

  • Tên miền tiếng Việt được phát triển theo cấu trúc tên miền cấp 2 (trực tiếp sau “.vn“).
  • VNNIC không phát triển tên miền tiếng Việt dưới các đuôi tên miền cấp 2 dùng chung như .com.vn, .net.vn, ...

 Lợi  ích của tên miền tiếng Việt

  1. Tên miền đăng ký được pháp luật bảo vệ.
  2. Tên miền được tất cả các trình duyệt thông dụng như IE, Firefox, Chrome, Safari, … hỗ trợ theo chuẩn quốc tế.
  3. Tên miền tiếng Việt rõ nghĩa, tránh được những cách hiểu mập mờ. Nhờ đó, người sử dụng có thể bảo vệ được thương hiệu của mình chính xác theo ngôn ngữ Tiếng Việt trên Internet.